Aktualności > Regulamin Konkursu “MAJ 2024 -

Regulamin Konkursu “MAJ 2024 - You Tube”

14.05.2024

REGULAMIN KONKURSU “Maj 2024 - You Tube

§1  

Postanowienia ogólne  

1. Organizatorem konkursu pod nazwą “MAj 2024 - You Tube” (dalej: „Konkurs”) jest Lasland Sp. z o.o., z siedzibą w Grądy, k. Gryfic, 72-342 Cerkwica wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum, XVIII wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000139055, NIP: 857-020-34-25, zwany dalej „Organizatorem”.  

2. Konkurs jest ogłaszany i realizowany za pośrednictwem profilu YouTube Marta Potoczek - Leniwa niedzieladostępnego pod adresem: https://www.youtube.com/@martapotoczek   (zwany dalej: „Profil”).  

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z serwisem społecznościowym YouTube. Wszelkie informacje przekazywane przez Uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie serwisowi YouTube. Wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika oznacza, iż Uczestnik wyraża zgodę na zwolnienie serwisu YouTube z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z organizowanym Konkursem.  

4. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") jest wiążący dla Organizatora, oraz Uczestników, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.  

5. Konkurs nie stanowi loterii promocyjnej w myśl ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165, ze zm.).  

6. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z „Wytycznymi dla społeczności YouTube” – nieprzestrzeganie przez Uczestnika tych wytycznych spowoduje dyskwalifikację tego Uczestnika.  

§2  

Przedmiot i czas Konkursu  
1. Przedmiotem Konkursu jest udzielenie krótkiej odpowiedzi (dalej: „Odpowiedź”) w formie zamieszczenia wpisu pod filmem ogłaszającym konkurs będącym odpowiedzią na pytanie „Jakie rośliny umieściłbyś w donicach gdybyś chciał stworzyć najpiękniejszą kompozycje na okres letni?” Dodatkowo, do swojej odpowiedzi uczestnik konkursu musi dodać unikalny kod ze strony https://kronen.com.pl/produkty/ziemia-balkonowa , który wyświetla się z prawej strony pod wizualizacją produktu i oznaczony jest hasłem „KOD KONKURSOWY”.  

2. Odpowiedzią może być maksymalnie 1 wypowiedź uczestnika.  

3. Zgłoszone w Konkursie wypowiedzi, mogą zostać następnie wykorzystane do celów marketingowych i promocyjnych Organizatora, w szczególności w ramach kampanii promocyjnych marek będących jego własnością, w tym prowadzonych za pośrednictwem Internetu.  

4. Konkurs rozpoczyna się dnia 19.05.2024 roku o godz. 09:00 i kończy się w dniu 24.05.2024 roku o godz. 23:59.  

§3  

Uczestnictwo w Konkursie  

1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.  

2. W Konkursie mogą uczestniczyć pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, miejsce zamieszkania oraz adres do doręczenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i które skutecznie przystąpiły do Konkursu w sposób opisany w ust. 4 niniejszego paragrafu.  

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, członkowie ich organów zarządzających, jak również członkowie najbliższych rodzin wymienionych osób, to jest małżonkowie, krewni i powinowaci w linii prostej (np. rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki), ich przysposobieni lub przysposabiający, a także rodzeństwo.  

4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:   

a) mieć ukończone 18 lat   

b) być subskrybentem kanałów YT: Marta Potoczek - Leniwa niedziela (https://www.youtube.com/@martapotoczek)  

c) umieścić komentarz do wpisu konkursowego pod filmem.  

5. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie, w razie stwierdzenia przez Komisję Konkursową, że nie spełnia ono wymogów Regulaminu lub w przypadku zgłoszenia do Organizatora roszczeń związanych z Odpowiedzią przez osoby trzecie.  

6. Każdy Uczestnik Konkursu może stworzyć i wysłać jeden komentarz. 

  
7. Uczestnik może wygrać w czasie trwania konkursu maksymalnie jedną Nagrodę.  

8. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, Organizator może kontaktować się z nim przy wykorzystaniu podanych przez niego w zakresie serwisu YouTube danych (np. prowadzić korespondencję e-mailową).  

9. Uczestnik musi być autorem Odpowiedzi.  

 
10. Odpowiedzi nie mogą naruszać praw, w tym autorskich praw majątkowych innych podmiotów.  

§4  

Przebieg Konkursu  
1. Spośród odpowiedzi zostaną wyłonione trzy, których Autorzy uzyskują prawo do Nagrody stając się „Zwycięzcami”. Spośród odpowiedzi zostaną wyłonione też cztery, których Autorzy uzyskają prawo do Nagrody opisanej jako “wyróżnienie” stając się “Zwycięzcami Wyróżnienia”  

2. Decyzje w przedmiocie wyboru Zwycięzców i Zwycięzców Wyróżnienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, podejmowane są przez Komisję Konkursową.  

3. Ogłoszenie wyników rywalizacji w ramach Konkursu, następuje w terminie 2 dni od zakończenia Konkursu.  

4. Każdy ze Zwycięzców i Zwycięzców Wyróżnienia zobowiązany jest w ciągu 2 dni roboczych od ogłoszenia wyników przesłać wiadomość w zakresie serwisu YouTube do marta.potoczek@gmail.com, która będzie zawierała jego adres e- mail.  

5. Na przesłany przez Zwycięzcę i Zwycięzcę Wyróżnienia adres e-mail Organizator prześle w terminie 7 dni roboczych wiadomość, z kodem rabatowym.  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy i Zwycięzcy Wyróżnienia, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych, o której nie został poinformowany Organizator lub w przypadku niespełnienia przez Zwycięzcę i Zwycięzcę Wyróżnienia warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie. 

§5  

Nagrody  

1. Fundatorem nagród w Konkursie jest sklep internetowy naszogrodniczy.pl (https://naszogrodniczy.pl)   

2. Nagrodami w Konkursie są poniższe kody rabatowe do sklepu naszogrodniczy.pl do wykorzystania na produkty marki KRONEN:  

I miejsce: Kod rabatowy na kwotę 300zł  

II miejsce: Kod rabatowy na kwotę 200zł 

III miejsce: Kod rabatowy na kwotę 100zł 

Wyróżnienia:   

Wyróżnienie I: Kod rabatowy na kwotę 50zł 

Wyróżnienie II: Kod rabatowy na kwotę 50zł 

Wyróżnienie III: Kod rabatowy na kwotę 50zł 

Wyróżnienie IV: Kod rabatowy na kwotę 50zł 

3. Wszystkie nagrody w ramach Konkursu zostaną przekazane drogą elektroniczną przez Organizatora w formie wiadomości e-mail. Wiadomość zawierać będzie unikalny kod rabatowy uprawniający do zniżki w sklepie internetowym naszogrodniczy.pl (https://naszogrodniczy.pl). Baza adresów e-mail Zwycięzców i Zwycięzców Wyróżnienia przekazana zostanie Organizatorowi przez Profil Marta Potoczek - Leniwa niedziela (https://www.youtube.com/user/martapotoczek) w terminie do 5 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu. 

4. Zwycięzcy i Zwycięzcy Wyróżnienia nie przysługuje prawo zamiany nagrody, w tym jej wymiany na ekwiwalent pieniężny. 

§6  

Komisja Konkursowa  

Komisja Konkursowa składa się z dwóch członków będących przedstawicielami Organizatora Konkursu. 

§7  

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu  

1. Przystąpienie do Konkursu w sposób określony w § 3 ust. 2 Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika zgodnie z Regulaminem Konkursu i przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.  

2. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, praw i obowiązków związanych z udziałem w Konkursie, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na osoby trzecie.  

3. Dane Uczestników są przetwarzane w siedzibie administratora i podmiotów działających na jego zlecenie, na potrzeby przygotowania oraz przeprowadzenia Konkursu, w tym wszystkich czynności związanych z wyborem Zwycięzców i Zwycięzców Wyróżnienia Konkursu, wręczeniem nagrody oraz dopełnieniem związanych z tym obowiązków podatkowych, na czas niezbędny do wykonania tych czynności (podstawa prawna: art. 6 ust.1 pkt b) RODO), a po jego zakończeniu w zakresie niezbędnym do wykonania przez Organizatora obciążających go obowiązków w zakresie i na czas trwania zobowiązania do przechowywania dokumentacji finansowo księgowej i podatkowej(podstawa prawna: art. 6 ust.1 pkt c) RODO) oraz w ramach uzasadnionego prawnie interesu Organizatora(podstawa prawna: art. 6 ust.1 pkt f)RODO) w szczególności dotyczącego prawa ustalania i dochodzenia roszczeń i prowadzenia dokumentacji własnej działalności na czas dopuszczalnej prawem archiwizacja dokumentacji i przedawnienia roszczeń, zaś w odniesieniu do danych przetwarzanych za zgodą, na podstawie wyrażonej przez Uczestnika zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO na czas i w zakresie w jakim jej udzielono.  

4. Administratorem danych osobowych jest Lasland Sp. z o.o. z siedzibą Grądy koło Gryfic, 72-342 Cerkwica,(„Organizator”). Dane kontaktowe do administratora:  

adres e-mail: biuro@kronen.com.pl,  

adres do korespondencji Lasland Sp. z o.o. z siedzibą Grądy koło Gryfic, 72-342 Cerkwica  

5. Dane osobowe Zwycięzców i Zwycięzców Wyróżnienia konkursu zostaną przekazane podmiotom biorącym udział w realizacji konkursu i celu przetwarzania, jak podwykonawcy, firmy obsługujące w/w podmioty, w celu wydania nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem w sposób określony w § 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia przyznanie nagrody konkursowej. Organizator zastrzega, że dane osobowe (imię i nazwisko) Zwycięzców i Zwycięzców Wyróżnienia Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników na profilach https://www.facebook.com/kronen.mocpodloza/, https://www.instagram.com/kronenmocpodloza/ oraz w serwisie https://kronen.com.pl  

6. Uczestnikowi w odniesieniu do danych przetwarzanych za zgodą przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub po upływie okresu, na jaki jej udzielono, administrator będzie miał prawo do przetwarzania danych osobowych Uczestnika wyłącznie na czas i w zakresie, w jakim zezwalać na to będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w ramach wykonania obowiązku prawnego czy uzasadnionego prawnie interesu Administratora, jakimi jest w szczególności wymagany prawem obowiązek dokumentowania działalności prowadzonej przez administratora czy też dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt b)-f) RODO i art. 9 ust. 2 pkt b)-j) RODO).  

7. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo sprostowania, usunięcia, ograniczenia takiego przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją oraz do złożenia skargi właściwemu organowi nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie danych naruszające przepisy prawa, jak również prawo do żądania przeniesienia danych osobowych ujętych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w odniesieniu do danych przetwarzanych za zgodą - prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, odpowiednio do postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 13. Z przysługujących wobec Organizatora, jako Administratora danych uprawnień Uczestnik może skorzystać w siedzibie Administratora danych lub drogą pocztową czy też elektroniczną. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres: Lasland Sp. z o.o. z siedzibą Grądy koło Gryfic, 72-342 Cerkwica, z dopiskiem „Dane Osobowe” lub na adres poczty elektronicznej: biuro@kronen.com.pl, wpisując w temacie wiadomości „Dane osobowe”.  

§8  

Reklamacje  

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników do 14 dni licząc od ogłoszenia wyników Konkursy, w formie pisemnej, listem poleconym na adres Lasland Sp. z o.o., Grądy k. Gryfic, 72-342 Cerkwica z dopiskiem „Konkurs” lub na adres poczty elektronicznej: biuro@kronen.com.pl  

2. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny), wskazanie jej przyczyn.  

3. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 10 dni od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji (w zależności od drogi jaką złożył reklamację) listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Reklamacje rozpatruje w imieniu Organizatora Komisja Konkursowa.  

§9  

Postanowienia końcowe  

1. Niniejszy regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, zostaje również udostępniony Uczestnikom pod adresem https://kronen.com.pl w zakładce „aktualności” 

2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@kronen.com.pl z informacją o takiej rezygnacji. Rezygnacja w przypadku Zwycięzcy i Zwycięzcy Wyróżnienia, powoduje utratę prawa do przyznanej nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.  

3. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: biuro@kronen.com.pl Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 10 dni.  

Grądy. 2024-05-13  

 

 

Regulamin Konkursu “MAJ 2024 - You Tube”